Printable Page

ข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

พ.ศ.2547

_________________

 

เนื่องจากข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2546 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2546 มีหลักเกณฑ์บางประการยังไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรบปรุงแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติว่าด้วยการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2524 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2547”

ข้อ 2  ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2546

ข้อ 4  ในข้อกำหนดนี้

              “สิ่งของสำรองจ่าย” หมายความว่า เครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน เครื่องครัว ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และถุงสำหรับบรรจุสิ่งของสำรองจ่าย รวมทั้ง เครื่องกันหนาว ได้แก่ ผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม และเสื้อกันหนาวซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัย หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หรือจังหวัด จัดซื้อสำรองไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ข้อ 5  ให้สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตมีสิ่งของสำรองจ่ายไว้เพื่อเตรียมสนับสนุนจังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแห่งละไม่เกินจำนวนดังนี้

            5.1  ผ้าห่มนวม                                          จำนวน    20,000  ผืน

            5.2  ผ้าห่มไหมพรม                                     จำนวน    40,000  ผืน

            5.3  เสื้อกันหนาว                                       จำนวน    20,000  ผืน

            5.4  เสื้อผ้าผู้ใหญ่ชาย                                 จำนวน    20,000  ผืน

            5.5  เสื้อผ้าผู้ใหญ่หญิง                                จำนวน    20,000  ผืน

            5.6  เสื้อผ้าเด็กชาย                                                จำนวน    20,000  ชุด

            5.7  เสื้อผ้าเด็กหญิง                                   จำนวน    20,000  ชุด

            5.8  ชุดเด็กแรกเกิด-5 ปี                              จำนวน    20,000  ชุด

            5.9  ชุดเด็กเล็ก 5-10 ปี                               จำนวน    20,000  ชุด

            5.10 ผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนู                          จำนวน    20,000  ผืน

            5.11 เครื่องนอน                                        จำนวน      5,000  ชุด

            5.12  เครื่องครัว                                        จำนวน      5,000  ชุด

            5.13  ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิต

                          ประจำวัน ไม่เกินชุดละ 400.-บาท      จำนวน    10,000  ชุด

            5.14  ถุงสำหรับบรรจุสิ่งของสำรองจ่าย             จำนวน 100,000   ใบ

ข้อ 6  ให้จังหวัด มีสิ่งของสำรองจ่ายไว้เพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในจังหวัดแห่งละไม่เกินจำนวนตามรายการ ดังนี้

            6.1  ผ้าห่มนวม                                          จำนวน      1,000  ผืน

            6.2  ผ้าห่มไหมพรม                                     จำนวน      1,000  ผืน

            6.3  เสื้อกันหนาว                                       จำนวน      1,000  ชุด

            6.4  เสื้อผ้าผู้ใหญ่ชาย                                 จำนวน      1,000  ชุด

            6.5  เสื้อผ้าผู้ใหญ่หญิง                                จำนวน      1,000  ชุด

            6.6  เสื้อผ้าเด็กชาย                                    จำนวน      1,000  ชุด

            6.7  เสื้อผ้าเด็กหญิง                                   จำนวน      1,000  ชุด

            6.8  ชุดเด็กแรกเกิด-5 ปี                              จำนวน      1,000  ชุด

            6.9  ชุดเด็กเล็ก 5-10 ปี                               จำนวน      1,000  ชุด

            6.10 ผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนู                          จำนวน      1,000  ผืน

            6.11 เครื่องนอน                                        จำนวน         500  ชุด

            6.12  เครื่องครัว                                        จำนวน         500  ชุด

            6.13  ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิต

                          ประจำวัน ไม่เกินชุดละ 400.-บาท      จำนวน         500  ชุด

            6.14  ถุงสำหรับบรรจุสิ่งของสำรองจ่าย             จำนวน      5,000  ใบ

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดให้จังหวัดมีอำนาจอนุมัติสิ่งของสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามจำนวนที่กำหนดในวรรค 1 หากสาธารณภัยดังกล่าวข้างต้นเกินขีดความสามารถของจังหวัดที่จะดำเนินการได้ ให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนสิ่งของสำรองจ่าย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามลำดับ โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรายงานจำนวนคงเหลือและจำนวนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ข้อ 7  การสนับสนุนสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสนับสนุนให้แก่จังหวัดตามข้อ 6 วรรคสอง เป็นอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และความรุนแรงของสาธารณภัย ครั้งละไม่เกินจำนวนรายการ ดังนี้

            7.1  ผ้าห่มนวม                                          จำนวน         500  ผืน

            7.2  ผ้าห่มไหมพรม                                     จำนวน      2,000  ผืน

            7.3  เสื้อกันหนาว                                       จำนวน         300  ชุด

            7.4  เสื้อผ้าผู้ใหญ่ชาย                                 จำนวน      2,000  ชุด

            7.5  เสื้อผ้าผู้ใหญ่หญิง                                จำนวน      2,000  ชุด

            7.6  เสื้อผ้าเด็กชาย                                    จำนวน      2,000  ชุด

            7.7  เสื้อผ้าเด็กหญิง                                   จำนวน      2,000  ชุด

            7.8  ชุดเด็กแรกเกิด-5 ปี                              จำนวน      2,000  ชุด

            7.9  ชุดเด็กเล็ก 5-10 ปี                               จำนวน      2,000  ชุด

            7.10 ผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนู                          จำนวน      2,000  ผืน

            7.11 เครื่องนอน                                        จำนวน      1,000  ชุด

            7.12 เครื่องครัว                                         จำนวน      1,000  ชุด

            7.13 ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิต

                         ประจำวัน ไม่เกินชุดละ 400.- บาท      จำนวน      1,000  ชุด

            7.14 ถุงสำหรับบรรจุสิ่งของสำรองจ่าย              จำนวน      2,000  ชุด

ข้อ 8  กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเห็นสมควรจัดส่งหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเคลื่อนที่ออกไปสนับสนุนจังหวัดในเขตรับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตมีอำนาจอนุมัติสิ่งของสำรองจ่ายให้แก่จังหวัดตามเกณฑ์ข้อ 7

ข้อ 9  ถ้ามีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนสิ่งของสำรองจ่ายมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน ข้อ 7 ให้ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเสนอขออนุมัติต่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 10  การจ่ายสิ่งของสำรองจ่ายตามข้อกำหนดนี้ ให้จัดทำหลักฐานการจ่าย รวมทั้งยอดคงเหลือ ตามแบบท้ายข้อกำหนดนี้

ข้อ 11  การรายงานสิ่งของสำรองจ่ายคงเหลือประจำเดือนของจังหวัดให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รายงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ภายในวันที่ 10 และ 20 ของทุกเดือน และให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตรายงานสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน   ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรวจสอบและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตกับผลการดำเนินการของสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย รายงานต่ออธิบดีกรมป้องกนและบรรเทา         สาธารณภัยทราบเป็นประจำทุกเดือน

ข้อ 12  การควบคุม การเบิกจ่ายและการจำหน่ายสิ่งของสำรองจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 13  อธิบดีอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเบิกจ่าย และการเก็บรักษาสิ่งของสำรองจ่ายของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14  ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจสั่งการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ได้

 

            ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2547

 

 

             สาโรช  คัชมาตย์

 

(นายสาโรช  คัชมาตย์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

                       

  

ขึ้นบน
ส่วนกฎหมาย สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร: 02-637-3000 ต่อ 3367-80
Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior Thailand, All rights reserved.