Printable Page

ที่  มท 0617/ 2227                                              กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                       ถนนอู่ทองนอก  กทม. 10300

                                                   31  มีนาคม  2551

 

เรื่อง   ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟป่า) 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 อ้างถึง  1. หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0613.ลป/773 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551
           2. ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
             กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
          3. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
              2546
          4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยว
              กับ
การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2549 
             ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549

                        ตามอ้างถึง 1 จังหวัดลำปางแจ้งว่า ได้เกิดเหตุไฟป่าลุกลามทำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย รวม 2 ครั้ง ดังนี้

                   1.  รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอำเภอแจ้ห่ม ที่ ลป 0317/12 ลงวันที่ 24 มกราคม 2551 รายงานเกิดเหตุไฟป่าลุกลามเข้าไหม้สวนสับปะรดของราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้รับความเสียหาย จำนวน 28 ไร่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 12 ครอบครัว

                   2.  รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอำเภอแจ้ห่ม ที่ ลป 0317/26 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 รายงานเกิดเหตุไฟป่าลุกลามเข้าไหม้สวนยางพาราของราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้รับความเสียหาย จำนวน 12 ไร่ ต้นยางพาราได้รับความเสียหาย จำนวน 960 ต้น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครอบครัว

                   จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าการเกิดไฟลุกลามเข้าไหม้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรดังกล่าวน่าเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ไม่น่าจะเกิดจากไฟป่า จังหวัดลำปางจึงขอหารือว่ากรณีดังกล่าวสามารถให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้หรือไม่  นั้น

               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พิจารณาตามประเด็นข้อหารือของจังหวัดลำปางแล้ว ขอเรียนดังนี้

               1. กรณีเกิดเหตุไฟป่าลุกลามเข้าทำความเสียหายแก่พืชผลการเกษตรของราษฎร และจังหวัดลำปางได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเชื่อว่าเหตุไฟป่าดังกล่าวเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เป็นกรณีที่จังหวัดจะต้องสืบหาตัวบุคคลผู้กระทำให้เกิดไฟป่า และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               2. กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ เป็นกรณีที่ระเบียบกระทรวง การคลังฯ กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้เกิดอัคคีภัย (ไฟป่า) ลุกลามเข้าไปทำความเสียหายแก่พืชผลการเกษตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราษฎร บุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนจากความเสียหายดังกล่าว จึงถือเป็นผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 5 ดังนั้น เมื่อจังหวัดลำปางได้ประกาศให้เหตุอัคคีภัย (ไฟป่า) ที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว จังหวัดก็สามารถให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุอัคคีภัย (ไฟป่า) ดังกล่าวได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 16 และ ข้อ 17

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ

                                                          พงศ์เผ่า  เกษทอง

                                                       (นายพงศ์เผ่า  เกษทอง)
                                                    รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
                                            อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กลุ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. 0-2243-0020 ต่อ 2211 – 2214

 

ขึ้นบน
ส่วนกฎหมาย สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร: 02-637-3000 ต่อ 3367-80
Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior Thailand, All rights reserved.